Samsvarserklæring og dokumentasjon

En samsvarserklæring er et dokument som viser at et elektrisk anlegg er utført i samsvar med forskriftens krav. ​​

Samsvarserklæringen utstedes av den installasjonsvirksomheten som har utført arbeidet og overleveres til eier av det elektriske anlegget. Dokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftenes krav skal også følge med samsvarserklæringen. Eier av det elektriske anlegget plikter å ta vare på denne type dokumenter i hele anleggets levetid. Dokumentene skal være tilgjengelige ved senere endringer på anlegget, ved eiendomsoverdragelse og ved Det lokale elektrisitetstilsynets (DLE) kontroll av anlegget.

Om samsvarserklæringen

Samsvarserklæringen er eiers garanti for at planlegging, utførelse og endring av elektriske anlegg er i henhold til gjeldende sikkerhetskrav. Eier har krav på en slik garanti både for nye elektriske anlegg og der det blir foretatt endringer på et eksisterende anlegg.

Samsvarserklæringen skal inneholde følgende opplysninger:

  • Anleggsadresse
  • Hvilken installasjonsvirksomhet som har foretatt arbeidet.
  • Om arbeidene gjelder nyanlegg, utvidelse eller endring av det elektriske anlegget.
  • En beskrivelse av de utførte arbeidene.
  • Hvilke normer og spesifikasjoner som ligger til grunn for arbeidet.
  • En erklæring om at de utførte arbeider oppfyller forskriftens sikkerhetskrav.
  • Dato, navn og underskrift fra ansvarlig eller bemyndiget person i installasjonsvirksomheten.

Kravet om samsvarserklæring er hjemlet i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 12 og 13.

I tillegg til samsvarserklæringen skal installasjonsvirksomheten utarbeide underlagsdokumentasjon som gjør det mulig å vurdere om anlegget er i samsvar med forskriftenes krav. Omfanget av dokumentasjonen vil være avhengig av type anlegg, omfanget av installasjonsarbeidene og på hvilke tidspunkt arbeidene er utført.

Generelt vil dette kunne omfatte følgende dokumentasjon:

Rapport fra risikovurdering

Er en beskrivelse av hvilke forutsetninger som ligger til grunn for prosjektering og utførelse av arbeidene. Rapporten skal også beskrive spesielle forhold ved installasjonen og begrunne eventuelle avvik fra normal praksis og anvendte normer. Krav til å gjennomføre risikovurdering finnes i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 16.

Rapport fra sluttkontroll

Er dokumentasjon på at de utførte installasjonsarbeidene er kontrollert visuelt og gjennom målinger og tester.

Kursfortegnelse i sikringsskapet

Er en beskrivelse av hvilke deler av anlegget som de ulike kursene forsyner. Videre skal det opplyses om tekniske spesifikasjoner for kursene som f.eks. anvendte sikringsstørrelser, ledningsversnitt osv.

Dokumentasjon på skjulte oppvarmingssystemer

Inkluderer varmkabler og varmefolie. Dokumentasjonen skal inneholde teknisk informasjon om varmeelementene, plassering av varmeelementene og en brukerveiledning for oppvarmingssystemet.

Dokumentasjon på lavvolt innfelt belysning

Inkluderer informasjon om plassering av transformatorer.

Utstyrsdokumentasjon

Kan være montasje- og brukerveiledninger på det utstyret og materiellet som er benyttet i anlegget som f.eks. termostater, varmeovner og lamper. For større anlegg kan det være nødvendig med tavledokumentasjon, installasjonstegninger, dokumentasjon på jordingsanlegg osv.

Oppbevaring av samsvarserklæring og dokumentasjon

Eier av anlegget plikter til enhver tid å bevare samsvarserklæringer og dokumentasjon helt til anlegget måtte bli fysisk fjernet. Dette er beskrevet i Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg § 13. Det er derfor viktig at eier av anlegget påser at denne type dokumenter blir mottatt og ivaretatt når elektrikeren er ferdig med sine arbeider. På nye anlegg vil eier normalt få dokumentene overlevert direkte fra elektriker eller utbygger. For mindre jobber er det vanlig at installasjonsvirksomheten sender ut dokumentene med posten, f.eks. sammen med fakturaen.

Stadig flere typer dokumenter håndteres elektronisk, og enkelte vil derfor kunne oppleve å få dokumentene for det elektriske anlegget i elektronisk format. Dokumentene kan lagres på en nettside eier har tilgang til, eller de kan overleveres på en minnepenn, DVD e.l. Informasjon som er spesielt viktig for eier/bruker, og som er avgjørende for å ivareta sikkerheten til anlegget, skal imidlertid gjøres kjent for eier/bruker på en hensiktsmessig måte.

Dokumentene skal uansett format være tilgjengelige ved senere endringer på anlegget, ved eiendomsoverdragelser og ved det lokale elektrisitetstilsynets kontroll av anlegget. Dokumentasjonen kan også legges til grunn ved eventuelle reklamasjoner på de utførte installasjonsarbeidene.

Innholdet er hentet fra: http://www.elsikkerhetsportalen.no/bedrift/verdt-%C3%A5-vite/samsvarserkl%C3%A6ring-og-dokumentasjon/Samsvarserkl%C3%A6ring%20og%20dokumentasjon

Kom i kontakt med oss

Ser du etter en dyktig og autorisert elektriker i Oslo?

Ansvar:

Informasjonen om regelverket er kun ment som veiledning som ikke erstatter juridisk rådgivning. Vi tar ikke ansvar for at informasjonen er oppdatert til de til enhver tid gjeldende regler og forskrifter. Du har selv ansvaret for å undersøke gjeldende regelverk. El-tilsynsloven og forskrift om elektroforetak mv. ligger tilgjengelig på lovdata.no.

Vi tar intet ansvar for skade, tap eller lignende som skyldes at du alene baserer deg på informasjon fra våre nettsider. Dette gjelder både informasjon om gjeldende regelverk, og informasjon om fremgangsmåter osv.

Start typing and press Enter to search

Kontakt elektriker Chia på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Lars på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Kim Are på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Kevin på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Lars Erik på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Christian på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Sten Omar på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Christian på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Joachim på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Henrik på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Tor Håkon på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Stiche på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Irving på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Yelar på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Stig på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Abdikafi på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Alexander på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Levi på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Marcus på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Olav på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Erik på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Vetle på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Anders på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Daniel på tlf 22 43 01 07 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Stefan på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Arin på tlf 22 44 16 40 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Halvor på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×

Kontakt elektriker Alexander på tlf 815 00 005 eller bruk skjemaet under:

×